1
Vote
API to insert RTF string into Word document